Atelier Lotte Martens BVBA kan een workshop uiterlijk 8 dagen voor de aanvang annuleren indien er onvoldoende deelnemers zijn. Inschrijvingsgeld wordt in dat geval volledig terug betaald.

De klant kan inschrijving bij een workshop kosteloos annuleren tot 20 dagen voor de start van de workshop. In geval van annulatie van deelname aan een workshop 14 dagen of minder voor de start van de workshop rekent Atelier Lotte Martens BVBA 25% van de prijs van de deelname aan de workshop aan als annulatiekost. In geval van annulatie van deelname aan een workshop minder dan 14 dagen voor de start van de workshop is de deelnameprijs van de workshop niet terug vorderbaar door de klant behoudens doktersattest of gestaafde overmacht. Atelier Lotte Martens BVBA aanvaardt overdracht van inschrijving bij een workshop aan een derde mits dit plaatsvindt voor de start van de workshop. De overeenkomst kan geschorst of eenzijdig beëindigd worden, zonder betalen van een boete of vergoeding, ten gevolge van overmacht, staking van derden, gebrek aan vervoermiddelen, brand en breuk van machines oorlog ….

Atelier Lotte Martens BVBA behoudt zich tevens het recht voor de overeenkomst van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling te ontbinden indien er sprake is van faillissement of onvermogen van de klant.